Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk

Jak podłączyć się do sieci?

Procedura postępowania związana z podłączeniem budynku do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

I. Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej

 1. Warunki przyłączenia wydawane są na pisemny wniosek Klienta przez Dział Inwestycji i Rozwoju Przedsiębiorstwa (formularz wniosku) lub w siedzibie Przedsiębiorstwa

  Dział Obsługi Klienta (DOK), ul. Poznańska 49, 62-510Konin

  Godziny pracy DOK:
  poniedziałek : 8.00 - 16.00  
  wtorek - piątek: 7.00 - 15.00
 2. Wniosek Klient może złożyć osobiście w Dziale Obsługi Klienta lub przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną.
 3. Do wniosku należy załączyć 2 egz. aktualnej mapy zasadniczej.
 4. Warunki wydane zostają w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku w Przedsiębiorstwie. W przypadku spraw bardziej złożonych termin może ulec przedłużeniu, o czym Klient zostaje uprzednio poinformowany - pocztą eletroniczną lub pisemnie.
 5. Warunki zachowują ważność 3 lat od dnia wydania.

II. Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej

 1. Na podstawie wydanych warunków przyłączenia Klient zleca opracowanie dokumentacji technicznej uprawnionej jednostce projektowej.
 2. Dokumentacja w 2 egz. podlega uzgodnieniu przez Dział Inwestycji i rozwoju Przedsiębiorstwa pod kątem zgodności z wydanymi warunkami oraz przyjętymi rozwiązaniami w świetle obowiązujących przepisów i norm technicznych.
 3. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji (formularz do pobrania) lub w siedzibie Przedsiębiorstwa.
 4. Załącznik do uzgodnionej dokumentacji stanowi Dziennik Robót określający obowiązki Inwestora i Wykonawcy , w którym Wykonawca ma obowiązek dokonywać zapisów dotyczących robót zanikających.
 5. Uzgodnienie zachowuje ważność 3 lat od dnia uzgodnienia.

III. Odbiór techniczny i dopuszczenie do eksploatacji wybudowanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej

Odbiór częściowy

 1. Inwestor zobowiązany jest powiadomić Przedsiębiorstwo - Dział Inwestycji i Rozwoju o fakcie przystąpienia do wykonywania robót ( tel. kontaktowy 63 240-39-24).
 2. Po wykonaniu przyłączy wod.-kan. przed dopuszczeniem ich do eksploatacji Inwestor lub Wykonawca ma obowiązek zgłosić w Dziale Inwestycji i Rozwoju Przedsiębiorstwa:
  • próbę na ciśnienie przewodów wodociągowych przed ich zasypaniem,
  • odbiór wykonywanych izolacji antykorozyjnych,
  • prawidłowe ułożenie rur przyłącza wod-kan przed ich zasypaniem.
 3. Włączenie w istniejące sieci wod-kan może nastąpić wyłącznie pod nadzorem służb technicznych Przedsiębiorstwa - Dział Eksploatacji Sieci (tel. kontaktowy: 63 240-39-33 lub 994) lub Dział Inwestycji i Rozwoju (tel. kontaktowy: 63 240-39-24).

Odbiór końcowy

 1. Inwestor zwołuje odbiór techniczny końcowy - dopuszczenie do eksploatacji - wykonywanych przyłączy wod-kan, z czynności którego spisuje się protokół. Protokół wraz z wypełnionym przez Inwestora wnioskiem jest podstawą do zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem na dostawę wody i /lub odbiór ścieków.
 2. Wniosek o zgłoszenie przyłącza do odbioru technicznego (formularz do pobrania) lub w siedzibie Przedsiębiorstwa.
 3. Na dzień odbioru technicznego - dopuszczenia do eksploatacji - Inwestor zobowiązany jest dostarczyć: dziennik robót, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą  oraz dokumentację powykonawczą.