Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk

Montaż podlicznika

ZASADY MONTAŻU WODOMIERZY JAKO PODLICZNIKÓW WODY ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA

I.  Zasady instalacji:

 1. Odbiorca zobowiązany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem do Biura Obsługi Klienta o wydanie warunków montażu wodomierza jako podlicznika wody (formularz do pobrania)
 2. Odbiorca musi posiadać uregulowany stan formalno - prawny przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego związany z przejęciem przez Przedsiębiorstwo do eksploatacji lub dopuszczeniem przyłączy do eksploatacji potwierdzonym przez pracownika BOK.
 3. W przypadku braku uregulowanego stanu formalno-prawnego przyłączy wod.-kan. Odbiorca zobowiązany jest do dokonania odbioru przyłączy zgodnie z obowiązującymi w Przedsiębiorstwie zasadami.
 4. Odbiorca ponosi koszty:
  1. zakupu, montażu, naprawy oraz legalizacji zestawu wodomierzowego - cennik
  2. plombowania wodomierza - wg obowiązujących cenników Przedsiębiorstwa,
  3. opłaty abonamentowej zgodnie z taryfą cen i opłat obowiązującej na terenie Miasta Konina
 5. Legalizacja zestawu wodomierzowego:        
 • wodomierz - wymiana lub legalizacja co 5 lat    
 • moduł radiowy z uwagi na trwałość baterii wynoszącą 10 lat powinien być wymieniany przy co drugiej wymianie legalizacyjnej wodomierza. Wymiana modułu musi się odbyć przed końcem żywotności bateri
         6. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu (63) 240-39-99

II.  Zasady rozliczania wodomierza zamontowanego jako podlicznik wody:

 1. Przedsiębiorstwo będzie dokonywało rozliczenia za dostawę wody do utrzymania terenów zielonych na podstawie wskazań wodomierza zamontowanego jako podlicznik wody w okresie od kwietnia do września każdego roku.
 2. Wskazania wodomierza zamontowanego jako podlicznik wody stanowią podstawę rozliczenia za wodę tylko w przypadku, gdy wodomierz posiada nie naruszoną plombę i ważną cechę legalizacyjną.
 3. Rozliczenie za wodę i ścieki nastąpi:
  1. za wodę zużytą do podlewania - na podstawie wskazań wodomierza zamontowanego jako podlicznik wody
  2. za wodę i ścieki na cele bytowe - na podstawie wskazań wodomierza głównego po odjęciu wskazań wodomierza zamontowanego jako podlicznik wody
 4. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do kontroli wykorzystania wody zgodnie z przeznaczeniem.
 5. Zaprzestanie odliczania ścieków w ilości odpowiadającej zużyciu wody na utrzymanie terenów zielonych nastąpi w szczególności w przypadku:Powyższe przesłanki stanowić będą jednocześnie podstawę do rozwiązania aneksu w trybie natychmiastowym.
  1. stwierdzenia zużycia wody na inne cele
  2. uszkodzenia wodomierza, plomb lub cech legalizacyjnych
  3. nie przedłożenia aktualnego świadectwa legalizacyjnego
  4. dokonania jakichkolwiek przeróbek instalacji przeznaczonej do utrzymania zieleni,
 6. W ciągu 14 dni od daty zaplombowania podlicznika Odbiorca zobowiązany jest zgłosić się do Biura Obsługi Klienta w celu podpisania stosownego aneksu, stanowiącego podstawę do rozliczania wody zużytej do utrzymania terenów zielonych.
 III.  Wymagania techniczne: