Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
PO Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program jest odpowiedzią na szanse i wyzwania członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę założenia Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz wyniki przeprowadzonej analizy SWOT główny cel Programu został sformułowany jako: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”.

Cel ten będzie osiągnięty dzięki inwestycjom w sześciu obszarach – transport, środowisko, energetyka, kultura, ochrona zdrowia i infrastruktura szkolnictwa wyższego – poprzez realizację następujących celów szczegółowych Programu: 

  1. Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego.
  2. Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu.
  3. Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii.
  4. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.
  5. Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy.
  6. Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym kształtujących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii.

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wyniesie 37 700,5 mln euro (w cenach bieżących), z czego 35 322,5 mln euro stanowić będzie wkład publiczny. Wkład publiczny będzie składać się ze środków Unii Europejskiej wynoszących 28 338,0 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności – 22 387,2 mln euro oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5 950,8 mln euro), a także krajowych środków publicznych w wysokości 6 984,5 mln euro.