Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk

Usługi w zakresie przyjmowania odpadów

Szanowni Państwo

Kwestie zagospodarowania ścieków to dziś jeden z istotnych do rozwiązania problemów ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w gminach, szczególnie na obszarach, gdzie zabudowa jest w znacznym stopniu rozproszona, a budowa sieci kanalizacyjnej nie jest uzasadniona, ze względu na nadmierne koszty.
Wiele gmin/prywatnych inwestorów  zdecydowało się na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – gwarantujących nowoczesne
i w pełni bezpieczne dla środowiska rozwiązanie problemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, a dla mieszkańców – znaczne polepszenie warunków życia, zbliżając je do europejskich standardów.
Obiekty te wymagają jednak ze strony użytkownika wykonania zalecanych czynności serwisowych – okresowego usuwania osadów ściekowych, a następnie ich zagospodarowania.
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz potrzebom indywidualnych rozwiązań klientów, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi w zakresie przyjmowania odpadów:
-   z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków - osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, obsługujących gospodarstwa domowe, obiekty usługowe lub budynki użyteczności publicznej,
-   z obiektów oczyszczania ścieków.

Przedsiębiorstwo oferuje również odbieranie odpadów  własnym transportem z miejsca ich wytworzenia.
Odpady przyjmowane są do instalacji Oczyszczalni Ścieków Konin Lewy Brzeg, w której  poddawane są procesom przetworzenia – R12, zgodnie z posiadaną Decyzją Starosty Konińskiego znak: WOS.6233.12.2014 z dnia 12.06.2014 r. , a następnie kierowane do odzysku
w procesie R10.

Rodzaje odpadów przyjmowanych do przetworzenia
Lp. Kod odpadu* Rodzaj odpadu
1. 16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01 1/
2. 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe  2/
3. 19 08 99 Inne niewymienione odpady
 
1/ o stopniu uwodnienia do 97 %
2/ o stopniu uwodnienia 97-90 %
 
 
 
 
Cennik
Lp. Rodzaj usługi Jm. Cena netto Stawka podatku VAT Cena brutto
1. Przyjmowanie odpadów do przetworzenia
16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01 m3 31,71 8 % 34,25
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe m3 31,71 23 % 39,00
19 08 99 Inne niewymienione odpady m3 31,71 23 % 39,00
2. Transport odpadów
 
km 3,48 23 % 4,29
 
Cenę za przyjęcie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków o zawartości suchej masy powyżej 4% ustala się indywidualnie dla każdego dostawcy.

Cenę za przyjęcie szlamów z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych - 553,50 zł brutto / tonę.

Nasze wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, profesjonalne i rzetelne podejście do problemów związanych z gospodarką ściekową i odpadami, stawiają nas jako godnego i zaufanego partnera.
 
W przypadku szczegółowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt.
Ewa Mieczykowska (63) 240-39-23 e-mail: e.mieczykowska@pwik-konin.com.pl
Andrzej Pędziwiatr (63) 240-39-80 e-mail: a.pedziwiatr@pwik-konin.com.pl
 
 
Zgłoszenia w sprawie świadczenia usług przyjmujemy codziennie całodobowo pod
nr telefonu 994 lub (63) 240-39-23, (63) 245-94-86 

e-mail:
dyspozytornia.zes@pwik-konin.com.pl,
zes@pwik-konin.com.pl

Usługi świadczymy w dni robocze od poniedziałku do piątku.