Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
                          


W dniu 23.01.2014 roku przed Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie przy ul. Poznańskiej 49 został
zamontowany maszt UE, który jest elementem promocji Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina”
realizowanego przy udziale środków unijnych. Działanie to ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej roli jaką odgrywa
Unia Europejska przez Fundusz Spójności, dzięki któremu możliwa jest realizacja zadań inwestycyjnych takich jak Budowa sieci kanalizacyjnej
na osiedlach Pątnów i Gaj oraz Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg.

Wartość dofinansowania Projektu z UE to 12 712 233,12 PLN.