Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
W dniu 23.06.2015 r. odbyła się w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie Konferencja Prasowa, na której podsumowano dwa lata pracy nad realizacją Projektu "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina".

Głownym celem pierwszego etapu Projektu było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji konińskiej.Określono także 5 celów strategicznych;
  • odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami unijnej Dyrektywy „Ściekowej” 91/127 EWG
  • realizacja celów zgodnych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
  • zmniejszenie ładunku uciążliwych zanieczyszczeń dzięki rozbudowie sieci kanalizacyjnej i modernizacji oczyszczalni ścieków,
  • zapewnienie redukcji ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych pochodzących z całego terytorium miasta
    w celu ochrony wód, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z oczyszczalni ścieków poprzez hermetyzację procesu oczyszczania ścieków oraz zaplanowanie w Projekcie rozwiązań efektywnych energetycznie

By wypełnić te ambitne cele zdecydowano, że w ramach Projektu realizowane będą dwie duże inwestycje. Pierwsza z nich to budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlach Pątnów i Gaj, druga to rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg.
W trakcie realizacji Projekt wzbogacono jeszcze dwoma dodatkowymi zadaniami, a mianowicie budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej przy ulicy Rudzickiej oraz zakupem i montażem wirówki zagęszczająco-odwadniającej dla odwadniania osadów mieszanych w Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg.Całkowity koszt tych inwestycji wyniósł 30 592 242 PLN.
Uznano, że najlepszym rozwiązaniem kwestii ich finansowania będzie dofinansowanie w formie dotacji. W tym celu skutecznie sięgnięto po środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Łączna wartość dofinansowania z UE wyniosła 13 771 552 PLN. Umowę o dofinansowanie podpisano w styczniu 2013 roku
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Ambitne inwestycje poczynione przez PWiK będą służyć mieszkańcom Konina przez następne kilkadziesiąt lat, a dzięki szybkiej i sprawnej realizacji powyższych zadań mieszkańcy Konina od 1 stycznia nie będą zagrożeni dodatkowymi opłatami za korzystanie ze środowiska i karami jakie może nałożyć na Polskę Komisja Europejska w związku z niewypełnieniem zapisów Dyrektywy "ściekowej". Tylko te samorządy, które spełnią te restrykcyjne wymogi nie poniosą z tego tytułu dodatkowych kar i opłat, a Konin dzięki uregulowaniu gospodarki wodno-ściekowej spełnia te wymogi i stał się miastem o europejskim standardzie oczyszczania ścieków.