Jednostka Realizująca Projekt

Zapraszamy na dedykowane projektom podstrony internetowe:

 • Projekt „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg” – kliknij
 • Projekt „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Konina” – kliknij
 • Projekt  „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Konina – etap II” – kliknij 

Do zakresu działania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) należy w szczególności:

 1. wdrażanie i zarządzanie Projektem w zakresie techniczno – inżynieryjnym, ekonomiczno–finansowym, prawno – przetargowym, administracyjno – organizacyjnym oraz monitorowanie przebiegu jego realizacji zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu, Planem Płatności, Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, procedurami oraz obowiązującymi przepisami prawa,
 2. nadzorowanie czy dostawy, usługi oraz roboty budowlane, za które jest dokonywana płatność zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
 3. przygotowywania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczenia, czy wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ”,
 4. archiwizacja wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu w okresie realizacji POIiŚ,
 5. nadzorowanie Projektu w trakcie jego realizacji i przedstawianie w tym zakresie wniosków i zaleceń Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu,
 6. reprezentowanie Beneficjenta w stosunkach prawnych oraz we wszystkich sprawach technicznych i finansowych w zakresie realizacji Projektu,
 7. zatrudnianie w zależności od potrzeb konsultantów zewnętrznych,
 8. rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących zarządzania Projektem – instruktaż i koordynacja zadań konsultantów zewnętrznych w oparciu o studium wykonalności, zmierzających do opracowania dokumentacji przetargowej dotyczącej kontraktu wykonawczego, wymogów jakościowych, funkcjonalnych i technicznych oraz harmonogramu prac,
 9. przedstawianie Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu wszelkich płatności i rozliczeń za usługi i dostawy świadczone przez wykonawców i konsultantów w ramach Projektu oraz prowadzenie stosownej ewidencji i sporządzanie comiesięcznych raportów w tym zakresie,
 10. przedstawianie Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu stosownych raportów dotyczących realizacji Projektu,
 11. opracowywanie i wdrażanie zasad monitoringu inwestycji zgodnie z procedurami wdrażania środków Funduszu Spójności,
 12. współpraca z Instytucją Zarządzającą oraz Instytucją Pośredniczącą w zakresie przygotowania dokumentów przetargowych, kontraktów z wykonawcami,
 13. współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie przygotowywania i składania wniosków pożyczkowych oraz realizacji umów i pożyczek,
 14. sporządzanie planów i harmonogramów Projektu,
 15. wnioskowanie o dokonanie płatności wraz z informacją dotyczącą finansowego i faktycznego postępu robót,
 16. prowadzenie i koordynowanie działań informacyjnych na temat Projektu, udział w naradach koordynacyjnych na terenie wykonywania prac budowlanych,
 17. nadzorowanie i udział w próbach rozruchowych, rozruchach, odbiorach częściowych i końcowych związanych z realizacją Projektu,
 18. współpraca z Komisją Europejską, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Finansów, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie sporządzania  sprawozdań i raportów z przebiegu realizacji Projektu,
 19. nadzorowanie i współpraca z wykonawcami robót, pomocą techniczną i Inżynierem Kontraktu przy wdrożeniu projektu oraz zapewnianie płynności finansowej Projektu,
 20. organizowanie przygotowania dokumentacji przetargowej na wykonawstwo robót, udział w organizacji i przeprowadzaniu przetargów o udzielenie zamówień publicznych w ramach Projektu,
 21. aktualizacja Harmonogramu Realizacji Projektu, Planu Płatności oraz Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, wyliczanie efektu ekologicznego oraz uzgadnianie ich z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 22. zapewnianie właściwego prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu,
 23. monitorowanie wdrożenia Projektu w zakresie rzeczowym i finansowym oraz prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Projektu,
 24. przekazywanie w użytkowanie oraz do eksploatacji zrealizowanych w ramach Projektów obiektów, rozliczanie kontraktów,
 25. przygotowywanie projektów umów z wykonawcami i uzyskanie ich akceptacji m.in. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 26. zapewnianie wglądu w realizację Projektu w każdej jego fazie m.in. przedstawicielom Komisji Europejskiej, Ministerstwa Finansów oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu przeprowadzenia działań kontrolnych.

 

Czytaj więcej Badania wody