Zabezpiecz instalację na zimę

Odbiorco, zabezpiecz instalację wodno-kanalizacyjną na zimę.
PWiK Sp. z o.o. w Koninie uprzejmie przypomina o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć sytuacji niespodziewanych przerw w dostawie wody na skutek zamarznięcia instalacji, zamarznięcia wody w wodomierzu oraz utraty szczelności wodomierza i niekontrolowanych wycieków wody.
Przed nastaniem niskich temperatur należy:

  • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy, czy nie są uszkodzone;
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając jednak możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika,
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia  nieocieplane odpowiednio zaizolować – ocieplić;
  • elementy sieci wodociągowej oraz wodomierze (podliczniki) wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworu zasilającego oraz otwarcie zaworu czerpalnego.

Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody), należy zgłosić wyciek wody do naszego Przedsiębiorstwa pod bezpłatny numer telefonu 994. PWiK Sp. z o.o. w Koninie dokona wymiany wodomierza. Niestety, będzie to usługa odpłatna.

Nieprzerwany dostęp do wody pitnej w okresie zimowym zależy także od Odbiorców.

Już teraz zadbaj i zabezpiecz swoją instalację wodociągową. Przezorność nic nie kosztuje.

Dziękujemy.