Kary

Informujemy, że od 14 stycznia 2002r obowiązuje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 123 poz. 858 z poźn. zm.), która wprowadza odpowiedzialność karną za następujące wykroczenia:

Rozdział 6 Przepisy karne i kary pieniężne.

Art. 28.

 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa aw art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny 5 000 zł.
 2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
  – uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji meteorologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
  – nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.
 3. (uchylony)
 4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
  4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa a art. 9 ust. 1 i 2.
 5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
 6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie.