Klaster Energii 'Zielona Energia Konin’

Biuro Klastra Energii „Zielona Energia Konin”

Koordynatorem KE ZEK jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Kontakt:

MZGOK Spółka z o.o.
ul. Sulańska 13
62-510 Konin
tel. (0-63) 246 81 79

Aktualna lista Uczestników Klastra:

1. Miasto Konin
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koninie
4. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
5. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie mając na uwadze zmieniające się warunki na rynku oraz rosnące ceny zakupu energii elektrycznej, było inicjatorem powstania klastra energetycznego. Dzięki staraniom spółki i władz Miasta Konina 21 czerwca 2018 roku zostało podpisane porozumienie zawiązujące „Klaster Energii – Zielona Energia Konin”. Stronami porozumienia było Miasto Konin, 3 spółki miejskie tj. PWiK Sp. z o.o., MPEC Sp. z o.o. i MZGOK Sp. z o.o. oraz Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. To był początek drogi nadającej kierunek inwestycji Konina w odnawialne źródła energii.

Czym jest KE ZEK?

Klaster Energii  „Zielona Energia – Konin”, stworzony został  w celu integracji potencjałów oraz podmiotów związanych z rynkiem energetycznym, a w szczególności z rynkiem OZE oraz zarządzania energią poprzez stworzenie sieci współpracy podmiotów na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii. Współpraca w ramach Klastra wesprze zadania, których samodzielna realizacja przez podmioty uczestniczące w Klastrze byłaby utrudniona lub niemożliwa. Powodzenie tego projektu niewątpliwie zwiększy bezpieczeństwo energetyczne miasta Konina i stwarza nowe możliwości rozwoju.

Certyfikat przyznany – kliknij 

Kalendarium Klastra „Zielona Energia Konina”


2014 r.

 • luty – uruchomienie pierwszej pompy ciepła o mocy 174 kW wykorzystującej temperaturę ścieków oczyszczonych na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg

2017 r.

 • czerwiec – uruchomienie kolejnych dwóch pomp ciepła o łącznej mocy 373 kW na terenie Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg
 • lipiec – przyłączono do sieci pierwszą w PWiK instalację fotowoltaiczną o mocy 40 kW

2018 r.

 • 13 sierpnia – złożenie aplikacji do Ministerstwa Energii w ramach II konkursu dla Klastrów Energii
 • 26 września – PWiK jako koordynator Klastra podpisało List Intencyjny z operatorem sieci dystrybucyjnej w sprawie współpracy na terenie miasta Konina
 • 1 października – opracowanie koncepcji wykorzystania energii wytworzonej z OZE do zasilania strategicznych obiektów PWiK tj. obu oczyszczalni ścieków i Stacji Uzdatniania Wody
 • 6 listopada – otrzymanie Certyfikatu Pilotażowego Klastra Energii z wyróżnieniem (jedno z sześciu wyróżnień w Polsce)
 • 8 listopada – uroczyste przekazanie Certyfikatu wszystkim założycielom Klastra
 • 29 listopada – złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w celu pozyskania środków finansowych na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 2,2 MW

2019 r.

 • maj – analizy formalno-prawne dot. współpracy PWiK Sp. z o.o. i MZK Sp. z o.o. w zakresie ładowania autobusów elektrycznych. Wykonano koncepcję przyłącza
  energetycznego i wstępny projekt
 • 3 lipca – podpisano porozumienie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w zakresie współpracy i wymiany informacji dotyczących zadań Klastra i inwestycji, które powstaną w trakcie funkcjonowania Platformy Wsparcia Regionów Górniczych
 • 29 października – przekazano PGKiM Sp. z o.o. koncepcję mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW
 • 22 listopada – na posiedzeniu Rady Klastra przyjęto oficjalnie dwóch nowych członków, tj. PGKiM Sp. z o.o. oraz MZK Sp. z o.o
 • 4 grudnia – wniosek dotyczący budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 2,2 MW na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2020 r.

 • 9 marca – przekazano do MZK propozycję współpracy dotyczącej dostarczania energii wyprodukowanej przez farmę fotowoltaiczną na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w celu ładowania autobusów elektrycznych
 • 13 marca – podpisanie przez koordynatora Klastra umowy z NFOŚiGW na dofinansowanie Projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg”
 • 22 czerwca – podpisanie umowy z Wykonawcą na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 2,2 MW na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg. W tym dniu odbyła się również ceremonia wmurowania Kamienia Węgielnego upamiętniającego rozpoczęcie budowy farmy
 • 16 października – prezentacja inwestycji realizowanych w ramach Klastra podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

2021 r.

 • 8 marca – udział w badaniu na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, celem którego była analiza dotychczasowych doświadczeń podmiotów w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych. Wypracowano rekomendacje dotyczące polityki wspierania klastrów w regionie
 • 24-25 sierpnia – udział w Targach Odnawialnych Źródeł Energii w Koninie
 • 5 października – wizyta delegacji z ukraińskiego miasta Czernihov na inwestycjach związanych z funkcjonowaniem Klastra. Delegaci z Ukrainy jako przykład wzorowego obiektu uznali Stacji Uzdatniania Wody Konin-Kurów
 • 29 października – wizyta gospodarcza firm niemieckich na Stacji Uzdatniania Wody i farmie fotowoltaicznej OLB
 • listopad – opracowanie Dokumentacji Technicznej Systemu do sterowania i zarządzania Klastrem Energii

Spółka zrealizowała w tym czasie dwie kluczowe inwestycje. Kompleksowo zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody Konin-Kurów gwarantując mieszkańcom Konina bezpieczeństwo dostaw zdrowej wody na kolejne 30 lat i zbudowano największą w mieście farmę fotowoltaiczną na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg o mocy 2,2 MW, która wyprodukuje rocznie ok. 1850 MWh energii elektrycznej, redukując jednocześnie emisję CO2 o ponad 1500 ton.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie w dniu 10 listopada 2021 r. złożyło rezygnację z pełnienia funkcji koordynatora „Klastra Energii – Zielona Energia Konin”. Funkcję tę powierzono MZGOK Sp. z o.o. w Koninie. Skład członków Klastra nie uległ zmianie.

PWiK Sp. z o.o. serdecznie dziękuje wszystkim osobom, instytucjom i firmom wykonawczym, które przyczyniły się do pomyślnej realizacji projektów. Szczególne podziękowania spółka kieruje do Posła RP Pana Leszka Galemby, który aktywnie wspierał działania związane z pozyskaniem zewnętrznych środków finansowych na realizację modernizacji Stacji Uzdatniania Wody oraz budowę farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg.


W obliczu szalejących cen energii elektrycznej PWiK Sp. z o.o. w Koninie trafił z inwestycjami w Odnawialne Źródła Energii.

Po pomyślnych inwestycjach w pompy ciepła, które ogrzewają wszystkie budynki i obiekty technologiczne spółki, „Pewik” od 2017 roku inwestuje w fotowoltaikę. Obecnie na terenie przedsiębiorstwa działa instalacja o mocy 200 kW. Zakończona właśnie budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg o mocy 2,2 MW będzie dodatkowym, mocnym zastrzykiem energii dla spółki.

6615 paneli fotowoltaicznych wyprodukuje rocznie ok. 1900 MWh energii, uwzględniając straty na inwerterach i przesyle. Inwestycja pozwoli pokryć ponad 30% zapotrzebowania spółki na energię elektryczną i zredukuje emisję CO2 o ponad 1500 ton rocznie. Jest to projekt samofinansujący, będący elementem działalności pomocniczej. Środki na jego realizację w 85% spółka pozyskała z funduszy unijnych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Możliwe to było dzięki utworzeniu Klastra Energii „Zielona Energia Konin”, którego koordynatorem był w tym czasie PWiK Sp. z o.o. w Koninie. Łączny koszt projektu to 6,6 mln złotych, w tym maksymalna kwota dofinansowania 5,61 mln zł.

Produkcja energii elektrycznej na bazie źródła energii słonecznej wpisuje się w politykę UE w zakresie ochrony środowiska, strategię bezpieczeństwa energetycznego kraju i poprawy warunków rozwoju regionalnego, realizując jednocześnie strategię miasta Konina poprzez „Klaster Energii – Zielona Energia Konin”. „Pewik” jako strategiczna spółka dla miasta zarządzająca infrastrukturą krytyczną, inwestując w instalacje fotowoltaiczne skutecznie dąży do samowystarczalności energetycznej. Tę niezależność potwierdza również fakt, że wszystkie obiekty przedsiębiorstwa są połączone kablami średniego napięcia do przesyłania energii elektrycznej.

Dynamika wzrostu cen i niestabilna sytuacja na rynku energetycznym pokazuje, że plan zwiększenia zużycia energii pochodzącej z OZE i budowa elektrowni słonecznej to była dobra decyzja nadająca kierunek, który zwiększa bezpieczeństwo energetyczne spółki i pozytywnie wpływa na środowisko naturalne.

Czytaj więcej Badania wody