O projektach POIiŚ

Budowa farmy fotowotaltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie

Zapraszamy do obejrzenia filmu z przebiegu budowy  – kliknij

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach poddziałania 1.1.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okres realizacji: od 22.06.2020 do 31.05.2022

Wartość całkowita: 15 042 991,69 zł w tym dofinansowanie 8 307 919,24 zł

Cel projektu: budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 2,18 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która będzie produkowała energię elektryczną na bazie źródła promieniowania słonecznego (tj. odnawialnego) oraz ochrona środowiska i poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Efekty: spadek emisji gazów cieplarnianych o 1523 ton CO2 rocznie i ograniczenie emisji SO2, NOx oraz pyłów, a także produkcja energii z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii , tj. 1890 MWe/rok

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Poznańska 49, 62-510 Konin

Kontakt: (63) 240-39-01, e-mail: pwikkonin@pwik-konin.com.pl

Zapraszamy na dedykowaną projektowi stronę internetową www.fotowoltaika-pwikkonin.pl 

Wmurowanie Kamienia Węgielnego – film

Przetarg nieograniczony na „Budowę farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg” – kliknij 

Umowa podpisana, Kamień Węgielny wmurowany – Zaczynamy budowę! – kliknij 

Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina

Projekt „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina” jest planowany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Priorytet I: gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM.

Za wdrożenie Przedsięwzięcia odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie (Beneficjent Projektu).

Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2013-2015

Projekt bez VAT wynosi około 28 mln zł, a w tym kwota wsparcia z UE wynosi około 16 mln zł.

Projekt dotyczy uregulowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie Aglomeracji Prawy Brzeg.
Zakres Projektu obejmuje następujące inwestycje:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej
    • Kanały grawitacyjne o długości około 3,8 km
    • Przewody ciśnieniowe o długości około 0,3 km
    • Odcinki do granicy posesji o długości około 1,3 km
    • Budowa przepompowni ścieków oraz pompowni ścieków (Mokra, Gaj, Przemysłowa)
  2. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg

W wyniku realizacji Projektu do kanalizacji sanitarnej zostanie podłączone dodatkowo 642 mieszkańców z gospodarstw domowych. Ocenia się, że skanalizowanie nowych terenów pozwoli na zebranie ścieków niosących w roku 2015 850 RLM.Celem społeczno – gospodarczym Projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji Projektu. Projekt pozwoli na likwidację niedoborów lokalnych systemów kanalizacyjnych przez co wnosi wkład w spełnienie głównego celu osi priorytetowej I „Gospodarka wodno – ściekowa” POIiŚ.

W porównaniu ze stanem zidentyfikowanym w roku 2011, w roku 2015 w wyniku realizacji Projektu przewidywane jest osiągnięcie około 1,1 % wzrostu liczby użytkowników infrastruktury w aglomeracji Prawy Brzeg oraz osiągnięcie stopnia wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacyjną w 97,39 %.
Projekt wpłynie pozytywnie na zagadnienia związane z polityką równości szans, poprzez wyrównanie szans dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej na obszarach dotychczas nieskanalizowanych.

Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina – etap II

Obszar realizacji Projektu obejmuje teren aglomeracji Konin Lewy Brzeg położonej na lewym brzegu rzeki Warty oraz aglomeracji Konin Prawy Brzeg. Wielkość aglomeracji została określona na 52 000 RLM, natomiast KPB na 125 000 RLM. Łączna Równoważna Liczba Mieszkańców wynosi 177 000 RLM.

Czas realizacji Projektu to lata 2013 – 2015 i obejmuje wykonanie następujących prac:

1. Budowa ok. 0,058 km sieci kanalizacji sanitarnej
2. Termomodernizacja obiektów Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg wraz z budową instalacji pompy ciepła dla potrzeb grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej
3. Renowacja około 12,9 km sieci kanalizacyjnej

Wartość Projektu: 45 664 508 PLN

Kwota dofinansowania 20 357 290 PLN

Po zakończeniu realizacji Projektu ścieki z wybudowanej i zmodernizowanej sieci odprowadzone będą do Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg oraz Konin Prawy Brzeg spełniających wymagania Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 roku.
Stopień wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacyjną osiągnie blisko 97%. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg polegająca na jej termomodernizacji wraz z zamontowaniem pompy ciepła, ma na celu obniżenie kosztów eksploatacyjnych a także ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, ponieważ emisja szkodliwych substancji znacznie się obniża.

Czytaj więcej Badania wody