Definicje przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Problematyka dotycząca  przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych uregulowana jest w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym między innymi zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.).

Użyte w ustawie definicje oznaczają:

  • przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości.
  • przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Realizację budowy przyłaczy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłaczenie nieruchomości/obiektu do sieci, a po połączeniu z istniejącą siecią wodociągową i/lub kanalizacyjną ponosi odpowiedzialność za ich niezawodne działanie.
Kwestie te reguluje art. 15 ust. 2-3 i art. 5 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne stanowi własność Odbiorcy usług, który poniósł koszty ich budowy.

Od 14 stycznia 2002 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej i dopuszcza wybudowane przyłącza do eksploatacji.

Art. 15 ust. 2  Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia wodomierzowego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Art. 15 ust. 3  Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego – odbiorca usług.

Kwestie rozdziału granic eksploatacyjnych (kompetencyjnych) pomiędzy Odbiorca Usług a Przedsiębiorstwem reguluje umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Art. 5 ust. 2 Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.