Taryfy za wodę i ścieki

Wybierz swoją taryfę wody i ścieków, aby sprawdzić ceny:

POKAŻ CENY

Informacja taryfowa:

Szanowni Państwo, w związku z opublikowaniem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” decyzji zatwierdzającej taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Konina i ul. Miodowej w miejscowości Brzeźno, gmina Krzymów informujemy, że nowe ceny i stawki opłat obowiązują od dnia 1 czerwca 2024 roku. Taryfy wchodzą w życie na okres 3 lat.

Decyzja – pobierz

Załącznik do decyzji – pobierz

Cennik woda (tabela) – pobierz

Cennik ścieki (tabela) – pobierz

Grupy Odbiorców (woda) – pobierz

Grupy Odbiorców (ścieki) – pobierz


Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie miasta Konina i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie miasta Konina i ul. Miodowej w miejscowości Brzeźno, gmina Krzymów na okres 3 lat. Zbiorowe odprowadzanie ścieków dla ul. Miodowej w miejscowości Brzeźno, gmina Krzymów świadczone jest na podstawie „Porozumienia komunalnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Konin a Gminą Krzymów” zawartego w dniu 14 maja 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001r.Nr 85 poz.1613).

 1. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA KONINA – pobierz
 2. OGÓLNE WARUNKI UMOWY W PWIK KONIN (OWU)pobierz
 3. AKTY PRAWNE
 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody – pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – pobierz
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości stawki opłaty za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę na rok 2021 – pobierz

  4. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU – 2021-2024 – pobierz
  5. UCHWAŁA RADY MIASTA nr 421pobierz
  6. SPOSÓB ROZSTRZYGANIA SPRAW SPORNYCH PWiK SP. Z O.O. – pobierz 
  7. PROCEDURA REKLAMACYJNA PWiK SP. Z O.O. – pobierz 

 

Odbiorca płaci jedną opłatę abonamentową w okresie rozliczeniowym miesięcznym za każdy posiadany wodomierz główny, urządzenie pomiarowe lub rozliczenie ryczałtowe (w zależności od sposobu dokonywania rozliczeń), z wyjątkiem odbiorców posiadających podlicznik. Odbiorca posiadający podlicznik płaci dodatkowo w okresach rozliczeniowych od kwietnia do września opłatę za odczyt podlicznika.

Instrukcja „Kwalifikowanie i kontrola Dostawców ścieków przemysłowych IN DS 02” – pobierz

ARCHIWUM TARYF