Taryfy za wodę i ścieki

Wybierz swoją taryfę wody i ścieków, aby sprawdzić ceny:

POKAŻ CENY
Szanowni Państwo, w związku z obowiązującymi Taryfami dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2021-2024 informujemy, że od dnia 2 lipca 2023 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie zobligowane jest do stosowania cen i stawek opłat ujętych w trzecim okresie obowiązywania taryf. Wiąże się to ze zmianą cen i stawek opłat stosowanych przez Spółkę. Jest to wynik wejścia w życie z mocy prawa Taryf na okres 3 lat co potwierdził prawomocnie Naczelny Sąd Administracyjny. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich Odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. Wszystkie grupy taryfowe oraz szczegółowy cennik dostępny tutaj – pobierz.

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYRÓWNANIA OPŁAT ZA ZBIOROWE DOSTARCZANIE WODY I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Prezentacja dotycząca procesu taryfowego i wyrównania opłat – pobierz

INFORMACJA TARYFOWA PWIK KONIN

Szanowni Państwo

W dniu 14 grudnia 2022 r. zakończył się prawomocnie spór pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Koninie a regulatorem – Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził ostatecznie stanowisko wyrażone przez sąd pierwszej instancji tj. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w świetle którego taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina i ulicy Miodowej w miejscowości Brzeźno, gmina Krzymów – weszły w życie z mocy prawa, z dniem 30 czerwca 2021 r. i obowiązują do dnia 30 czerwca 2024 r. Rozbieżność dotycząca terminu obowiązywania taryf pomiędzy częścią tekstową, a faktycznym okresem obowiązywania taryf wynika z treści wyroku sądowego.

Tym samym, sądy administracyjne obu instancji przyznały w sprawie rację Spółce i podzieliły w pełni jej argumentację, iż organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydał decyzję odmawiającą zatwierdzenia taryf Spółki, po upływie ustawowego terminu bez podstawy prawnej tzn. w momencie gdy nie posiadał już takiej kompetencji.

W świetle powyższego, taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina i ulicy Miodowej w miejscowości Brzeźno, gmina Krzymów obowiązują zgodnie z wcześniejszymi informacjami publikowanymi na stronie internetowej Spółki www.pwik-konin.com.pl w zakładce „Taryfa”.


TARYFY 2021/2024  pobierz

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązują od dnia 30 czerwca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku  i weszły w życie z mocy prawa, na podstawie art. 24f ust. 2 „u.z.z.w.”, w związku z faktem, iż organ regulacyjny  – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Poznaniu, nie wydał w 45 dniowym terminie określonym w art. 24c ust. 1 u.z.z.w decyzji o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia taryf –

OGŁOSZENIE z czerwca 2021 r. – pobierz

OŚWIADCZENIE z czerwca 2021 r. – pobierz

Taryfy w ujęciu tabelarycznym z podziałem na „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” oraz „Taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej” obowiązują  w okresach 12 miesięcznych:

I   okres od 2 czerwca 2021r. do 1 czerwca 2022 r. obowiązuje od 1 do 12 miesiąca;

II  okres od 2 czerwca 2022r. do 1 czerwca 2023 r. obowiązuje od 13 do 24 miesiąca;

III okres od 2 czerwca 2023r. do 1 czerwca 2024 r. obowiązuje od 25 do 36 miesiąca;

Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie miasta Konina i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie miasta Konina i ul. Miodowej w miejscowości Brzeźno, gmina Krzymów na okres 3 lat. Zbiorowe odprowadzanie ścieków dla ul. Miodowej w miejscowości Brzeźno, gmina Krzymów świadczone jest na podstawie „Porozumienia komunalnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Konin a Gminą Krzymów” zawartego w dniu 14 maja 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001r.Nr 85 poz.1613).

 1. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA KONINA – pobierz
 2. OGÓLNE WARUNKI UMOWY W PWIK KONIN (OWU)pobierz
 3. AKTY PRAWNE
 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody – pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – pobierz
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości stawki opłaty za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę na rok 2021 – pobierz

  4. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU – 2021-2024 – pobierz
  5. UCHWAŁA RADY MIASTA nr 421pobierz
  6. SPOSÓB ROZSTRZYGANIA SPRAW SPORNYCH PWiK SP. Z O.O. – pobierz 
  7. PROCEDURA REKLAMACYJNA PWiK SP. Z O.O. – pobierz 

TARYFA 2018/2021 – obowiązuję od dnia 1 czerwca 2018 roku Zatwierdzona Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 maja 2018 r. Dokument zawierający kompletne informacje nt. nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Koninie – pobierz   

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków obowiązują od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 maja 2021 r. i zostały zatwierdzone Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RET.070.297.2.ZG z dnia 2 maja 2018r.

Taryfy w ujęciu tabelarycznym z podziałem na „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” oraz „Taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej” obowiązują  w okresach 12 miesięcznych:

I   okres od 1 czerwca 2018r. do 31 maja 2019 r. obowiązuje od 1 do 12 miesiąca;

II  okres od 1 czerwca 2019r. do 31 maja 2020 r. obowiązuje od 13 do 24 miesiąca;

III okres od 1 czerwca 2020r. do 31 maja 2021 r. obowiązuje od 25 do 36 miesiąca;

Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie miasta  Konina i zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej obowiązujące na terenie miasta  Konina i ul. Miodowej w miejscowości Brzeźno, gmina Krzymów na okres 3 lat. Zbiorowe odprowadzanie ścieków dla ul. Miodowej w miejscowości Brzeźno, gmina Krzymów świadczone jest na podstawie porozumienia komunalnego pomiędzy gminą Konin a gminą Krzymów zawartego w dniu 14.05.2001 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2001 r.Nr 85 poz.1613).


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z podjętą w dniu 29 listopada 2017 r. uchwałą Rady Miasta Konina, okres obowiązującej taryfy za zbiorowe zapatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Konina został wydłużony do dnia 31.05.2018 r. 
Uchwała Rady Miasta nr 592 – pobierz  

TARYFA 2017/2018 – pobierz
Podstawa prawna: Uchwała nr 450 Rady Miasta Konina z dnia 25.01.2017 r. – pobierz 
Uzasadnienie – pobierz

TARYFA 2016/2017 – pobierz 
Podstawa prawna: Uchwała Nr 254 Rady Miasta Konina z dnia 27.01.2016 r. – pobierz 
Uzasadnienie – pobierz 
Prezentacja – pobierz 

TARYFA 2015/2016 – pobierz 
Podstawa prawna: Uchwała Nr 20 Rady Miasta Konina z dnia 21.01.2015 r. – pobierz

Prezentacja cen i stawek opłat dla gospodarstw domowych – pobierz 

TARYFA 2014/2015 – pobierz
Podstawa prawna: Uchwała Nr 702 Rady Miasta Konina z dnia 29.01.2014 r. – pobierz

Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf:

Rada Miasta Konina przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Konina na okres 01.01.2014 do 28.02.2014 r..
Podstawa prawna: Uchwała nr 672 Rady Miasta Konina z dnia 27.11.2013 r. – pobierz

TARYFA 2013/2014 – pobierz
Podstawa prawna: Uchwała Nr 478 Rady Miasta Konina z dnia 28.11.2012 r. – pobierz 

Odbiorca płaci jedną opłatę abonamentową w okresie rozliczeniowym miesięcznym za każdy posiadany wodomierz główny, urządzenie pomiarowe lub rozliczenie ryczałtowe (w zależności od sposobu dokonywania rozliczeń), z wyjątkiem odbiorców posiadających podlicznik. Odbiorca posiadający podlicznik płaci dodatkowo w okresach rozliczeniowych od kwietnia do września opłatę za odczyt podlicznika.

Instrukcja „Kwalifikowanie i kontrola Dostawców ścieków przemysłowych IN DS 02” – pobierz

Czytaj więcej Badania wody