Jak uzyskać dotację?

Jak podłączyć nieruchomość do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Konina, korzystając z dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji?

Właściciel/władający nieruchomością chcąc przyłączyć ją do kanalizacji sanitarnej ma możliwość uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji Inwestycji na zasadach określonych w uchwale Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30.04.2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz uchwale Nr 707 Rady Miasta Konina z dnia 25.04.2018r. zmieniającej ww. uchwałę.  W roku 2018 wysokość dotacji udzielanej przez miasto Konin ustalona jest na kwotę 300,00 zł (brutto) na 1m wybudowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej. Właściciel/władający nieruchomością ma możliwość budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej w  dwóch wariantach:

Wariant 1
Powierzyć kompleksową budowę przyłącza k.s. Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, z uzyskaniem przez PWiK w imieniu Inwestora dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
Decydując się na ten wariant Inwestor zobowiązany jest do:

 • złożenia w PWiK Sp. z o.o. wniosku o wydanie warunków techn.proj. na przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z mapą dla potrzeb projektowych
 • zawarcia z PWiK Sp. zo.o. w Konnie  umowy na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, w której określone zostaną warunki realizacji przyłącza oraz obowiązki Przedsiębiorstwa i właściciela nieruchomości

Zakres rzeczowy budowy przyłącza obejmuje :

 • opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
 • zgłoszenie wykonywanych prac do Urzędu Miejskiego w Koninie
 • budowa przyłącza na podstawie uzgodnionej dokumentacji
 • dokonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej przez geodetę
 • odbiór przyłącza oraz prowadzenie całości spraw w imieniu właściciela nieruchomości  związanych z uzyskaniem i rozliczeniem dotacji
Wariant 2
Wybudować przyłącze k.s. własnym staraniem wraz z indywidualnym uzyskaniem dotacji celowej, na dofinansowanie kosztów  realizacji inwestycji. Decydując się na ten wariant Inwestor zobowiązany jest do:

 • złożenia w PWiK Sp. z o.o. wniosku o wydanie warunków techn.proj. na przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z mapą dla potrzeb projektowych
 • opracowania dokumentacji projektowej na budowę przyłącza k.s. wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami
 • złożenia wniosku o dotacji celowej na dofinansowanie kosztów  realizacji inwestycji w Urzędzie Miejskim w Koninie
 • wybudowania przyłącza od miejsca włączenia w kanał sanitarny do budynku
 • zgłoszenia do odbioru technicznego przyłącza k.s. z załączeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej przez geodetę
 • rozliczenia przyznanej dotacji.

Zapraszamy do współpracy.