Reklamacje

Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości usług oraz wysokości należności za usługi.

Reklamacje o których mowa wyżej można złożyć osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa w Dziale Obsługi Klienta, przesłać listem poleconym, pocztą elektroniczną lub przez iBOK.

Reklamacja winna zawierać merytoryczne uzasadnienie.

Reklamacja nie zwalnia z terminowej zapłaty należności. Nie uregulowanie należności spowoduje pobranie dodatkowych opłat.

Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację i powiadamia odbiorcę o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od udokumentowanej daty wpływu.

W przypadku ekspertyzy wodomierza reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od daty otrzymania świadectwa ekspertyzy wodomierza.

Wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy wodomierza – pobierz 
Karta zgłoszenia reklamacji – pobierz