O PWiK w Koninie

Krótka charakterystyka PWiK Sp. z o.o. w Koninie – FILM

Infrastruktura eksploatowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, na obszarze miasta składa się z:

Systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (Wodociąg Centralny)

System zbiorowego zaopatrzenia w wodę to stacja wodociągowa Konin – Kurów wraz z siecią przewodów rozciągających się praktycznie na cały obszar miasta.

Stacja może produkować zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym 14 300 m/d. Pracuje ona na bazie ujęcia wody Konin – Kurów o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych  Qc  =  806  m/h.

Ujęcie posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych udzielone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 13.06.2018, ważne do 12.06.2028 roku.

Długość sieci Wodociągu Centralnego wynosi 237,1 km, w tym sieci magistralnej – 34,9 km, sieci rozdzielczej – 202,2 km, przyłączy wodociągowych – 92,9 km. Przyłączy wodociągowych jest 6166 szt., w tym do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 5833 szt. Obecnie z sieci wodociągowej korzysta około 68500 mieszkańców, co stanowi około 99,5% ogólnej liczby mieszkańców Konina.

Systemu zbiorowego odprowadzania ścieków

System zbiorowego odprowadzania ścieków podzielony jest w sposób naturalny rzeką Wartą na dwa podsystemy: zlewnię lewobrzeżną oraz zlewnię prawobrzeżną. Obydwie zlewnie pracują w układzie grawitacyjno – pompowym, doprowadzając ścieki do oczyszczalni Lewy Brzeg, Prawy Brzeg i Janów.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 229,2 km, w tym kanałów sanitarnych grawitacyjnych – 191,6 km, rurociągów ciśnieniowych – 37,6km, przyłączy kanalizacji sanitarnej – 72,8 km. Spółka eksploatuje również 40 pompowni ścieków sieciowych. Liczba połączeń kanalizacyjnych wynosi 4692 szt., w tym do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 4383 szt. Stopień skanalizowania miasta Konina  wynosi 99,5%.

Plany inwestycyjne

Przedsiębiorstwo opracowało Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na lata 2013 – 2016. Planowane nakłady inwestycyjne na ten okres wynoszą 60 mln zł.

Plan obejmuje:

1. Inwestycje rozwojowe – budowę nowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Inwestycje odtworzeniowe – utrzymujące na stałym poziomie zdolności eksploatacyjne urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych poprzez wymianę wyeksploatowanych urządzeń.
3. Inwestycje modernizacyjne – unowocześnienie istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych poprzez polepszenie
ich parametrów technicznych i eksploatacyjnych.

Wykonanie zaplanowanych zadań pozwoli na:

1. Utrzymanie zdolności produkcyjnej i zapewnienie działania obiektów na właściwym poziomie.
2. Spełnienie wymogów branżowych norm i dyrektyw Unii Europejskiej.
3. Pozyskanie nowych odbiorców usług.
4. Ograniczenie awaryjności w zbiorczych systemach wodociągowym i kanalizacyjnym.
Ponadto zapewni realizację podstawowego celu Spółki, określonego w Polityce Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego, jakim jest zaspokajanie obecnych i przyszłych potrzeb Klientów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i należytą dbałością o środowisko.

Przy opracowywaniu Planu, w celu usprawnienia i racjonalizacji procesu inwestycyjno – remontowego, skoordynowano realizację poszczególnych zadań z działaniami inwestycyjnymi Miasta Konina oraz działaniami gestorów pozostałej infrastruktury technicznej.

Podstawowe obowiązki PWiK Sp. z o.o. w Koninie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowane są przez Działy Produkcyjne:

DZIAŁ PRODUKCJI WODY

Dział Produkcji Wody zajmuje się eksploatacją i konserwacją ujęć wody, stacji wodociągowych oraz awaryjnych źródeł wody na terenie Konina, prowadzeniem dokumentacji techniczno – ruchowej i eksploatacyjnej urządzeń. Świadczy usługi zewnętrzne, odpowiadające profilowi jego działalności.

DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI

Dział Eksploatacji Sieci zajmuje się eksploatacją, konserwacją oraz nadzorem nad stanem technicznym sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej. Odpowiada za utrzymanie ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków oraz spełnienie wymagań w zakresie jakości. Organizuje pracę pogotowia wodociągowo – kanalizacyjnego oraz służby dyspozytorskiej w Spółce. Świadczy usługi zewnętrzne odpowiadające profilowi jego działalności.

DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Dział Oczyszczania Ścieków zajmuje się eksploatacją i utrzymaniem ciągłości pracy oczyszczalni ścieków oraz sieciowych przepompowni ścieków. Odpowiada za utrzymanie efektów oczyszczania ścieków zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniach wodnoprawnych. Świdczy usługi zewnętrzne odpowiadające profilowi jego działalności.

Czytaj więcej Badania wody