Jak podłączyć się do sieci?

Procedura postępowania związana z podłączeniem budynku do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

I. Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej

 1. Warunki przyłączenia wydawane są na pisemny wniosek Klienta przez Dział Inwestycji i Rozwoju Przedsiębiorstwa (formularz do pobrania) lub w siedzibie Przedsiębiorstwa Dział Obsługi Klienta (DOK), ul. Poznańska 49, 62-510 Konin. Godziny pracy DOK:
  poniedziałek  – piątek: 7.00 – 15.00 (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu wizyty w siedzibie PWiK).
 2. Do wniosku należy załączyć 2 egz. aktualnej mapy zasadniczej.
 3. Warunki wydane zostają w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku w Przedsiębiorstwie. W przypadku spraw bardziej złożonych termin może ulec przedłużeniu, o czym Klient zostaje uprzednio poinformowany – pocztą elektroniczną lub pisemnie.
 4. Warunki zachowują ważność 3 lat od dnia wydania.

Wniosek można:
1. Przesłać pocztą na adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Poznańska 49
62-510 Konin

 1. Wysłać na adres:

bok@pwik-konin.com.pl

 1. Wrzucić do skrzynki umieszczonej obok furtki na wjeździe do Przedsiębiorstwa.

Po wpłynięciu Państwa pisma do Spółki, BOK zrealizuje Państwa prośbę i stosowny dokument wyśle do Państwa Pocztą.

Godziny pracy DOK:
poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00

Kontakt BOK:

(63) 240-39-99

II. Opracowanie dokumentacji technicznej na przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacji sanitarnej

 1. Na podstawie wydanych przez Przedsiębiorstwo warunków przyłączenia Klient zleca opracowanie dokumentacji technicznej uprawnionej jednostce projektowej lub Przedsiębiorstwu.
 2. Zlecenie opracowania dokumentacji technicznej Klient składa pisemnie (formularz do pobrania).
 3. Za opracowanie dokumentacji technicznej Klient ponosi opłatę wg obowiązującej stawki ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

III. Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej

 1. Dokumentacja w 2 egz. podlega uzgodnieniu przez Dział Inwestycji i Rozwoju Przedsiębiorstwa pod kątem zgodności z wydanymi warunkami oraz przyjętymi rozwiązaniami w świetle obowiązujących przepisów i norm technicznych.
 2. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji (formularz do pobrania) lub w siedzibie Przedsiębiorstwa.
 3. Uzgodnienie zachowuje ważność 3 lat od dnia uzgodnienia.

IV. Budowa i nadzór nad włączeniem w sieć w wodociągową i/lub kanalizacji sanitarnej

 1. Inwestor zobowiązany jest powiadomić pisemnie Przedsiębiorstwo o rozpoczęciu budowy przyłącza, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem (formularz do pobrania).
 2. Włączenia przyłączy w sieci wod-kan należy dokonać pod nadzorem przedstawiciela Przedsiębiorstwa (pracownik Działu Eksploatacji Sieci wod-kan lub pracownik Działu Inwestycji i Rozwoju), co potwierdzone zostaje zapisem w Dzienniku Robót.

V. Odbiór techniczny i dopuszczenie do eksploatacji wybudowanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej

 1. Wybudowane przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne Klient/Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie do odbioru technicznego końcowego – dopuszczenie do eksploatacji przez służby techniczne Przedsiębiorstwa (formularz do pobrania).
 2. Dopuszczenia do eksploatacji dokonuje pracownik Działu Inwestycji i Rozwoju i potwierdza to w protokole dopuszczenia przyłączy do eksploatacji, podpisanym również przez Klienta/Inwestora i Wykonawcę.
 3. Na dzień odbioru technicznego – dopuszczenia do eksploatacji – Klient/Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
 • dla budownictwa jednorodzinnego: dziennik robót, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyłączy, sporządzoną przez uprawnionego geodetę i potwierdzoną przez Wydział Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie, dokumentację powykonawczą, protokół komisyjnego odbioru zwolnionych odcinków pasa drogowego (tylko w przypadku budowy przyłącza w pasie drogowym),
 • dla budownictwa uspołecznionego: atesty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały,  sprawozdanie z badania wody (przeprowadzonego przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną,  co najmniej w zakresie parametrów. :  bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 0C, z zastrzeżeniem, że  pobieranie próbek wody  może być realizowane wyłącznie przez osoby przeszkolone do pobierania próbek wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i posiadające aktualne zaświadczenie lub certyfikat albo zatrudnione w laboratorium, które uzyskało certyfikat w zakresie poboru prób wody), geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyłączy, sporządzoną przez uprawnionego geodetę i potwierdzoną przez Wydział Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie, dokumentację powykonawczą, protokół komisyjnego odbioru zwolnionych odcinków pasa drogowego  ( tylko w przypadku budowy przyłącza w pasie drogowym.
 1. Protokół wraz z wypełnionym przez Klienta wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków jest podstawą do zawarcia  z Przedsiębiorstwem umowy na dostarczanie  wody i odprowadzanie ścieków.