Jak podłączyć się do sieci?

Procedura postępowania związana z podłączeniem budynku do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

I. Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej

 1. Warunki przyłączenia wydawane są na pisemny wniosek Klienta przez Dział Inwestycji i Rozwoju Przedsiębiorstwa (wniosek o wydanie warunków)
 2. Do wniosku należy załączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci  wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów  i sieci uzbrojenia terenu ( zaleca się opracowanie planu zabudowy na kopii mapy zasadniczej lub mapie do celów projektowych).
 3. PWiK jest obowiązane potwierdzić pisemnie złożenie przez Klienta wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci , określając w szczególności datę jego złożenia.
 4. Warunki lub ich uzasadniona odmowa wydane zostają w terminie:
  – 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
  – 45 dni w pozostałych przypadkachW szczególnie uzasadnionych przypadkach terminy te mogą ulec przedłużeniu, odpowiednio o kolejne 21 dni lub 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu, z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. Do wskazanych terminów na wydanie warunków przyłączenia do sieci nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
  W przypadku złożenia niekompletnego lub nieprawidłowo wypełnionego wniosku, Spółka  poinformuje pisemnie Klienta  o konieczności  jego  uzupełnienia.
 5. Warunki zachowują ważność 2 lat od dnia ich wydania.
 6. Warunki Klient otrzymuje drogą pocztową lub w Biurze Obsługi Klienta.
 7. PWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie, w szczególnych przypadkach, możliwość zobowiązania Klienta do opracowania i przedstawienia do akceptacji/uzgodnienia kompletnej dokumentacji technicznej przyłącza.
 8. W przypadku braku istnienia możliwości technicznych świadczenia usług zaopatrzenia wodę i odprowadzania ścieków, co wynika z braku sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, do której można byłoby przyłączyć wskazaną we wniosku nieruchomość, Przedsiębiorstwo pisemnie odmawia wydania warunków przyłączenia do sieci.

Wniosek z załącznikiem można:

 • Przesłać pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul.Poznańska 49, 62-510 Konin
 • Wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: pwikkonin@pwik-konin.com.pl
 • Wrzucić do skrzynki umieszczonej na wjeździe do Przedsiębiorstwa
 • Złożyć w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie spółki

Godziny pracy DOK: poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00

Kontakt tel. BOK: 63 240-39-14

II. Zgłoszenie rozpoczęcia budowy

 1. Klient ubiegający się o przyłączenie do sieci zobowiązany jest złożyć w PWiK Sp. z o.o. w Koninie,  z 5-dniowym wyprzedzeniem, pisemny wniosek zgłoszenia rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej (formularz do pobrania).
 2. Integralną częścią wniosku jest plan sytuacyjny sporządzony przez Klienta na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwzględniając zasady określone w  „Wytycznych do projektowania przyłączy  wodociągowych i  kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie działania Spółki” (opublikowane na stronie internetowej Przedsiębiorstwa w zakładce: Obsługa Klienta ), obejmujący:
  – trasę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej wraz z lokalizacją studni wodomierzowej i studni rewizyjnych
  – rozwiązanie wysokościowe przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej – profil podłużny
  – rozwiązania ewentualnych kolizji w stosunku do istniejących obiektów i sieci uzbrojenia terenu
  – lokalizację ewentualnych rur ochronnych na trasie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej
  Ponadto Klient do wniosku załącza:
  – pisemne zgody właścicieli nieruchomości na lokalizację przyłącza
  – decyzję o umieszczeniu urządzeń w pasie drogowym
  – decyzję o zajęciu pasa drogowego
  – wypełniony wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków
 3. Klient ma możliwość zlecić w PWiK odpłatne opracowanie ww. planu sytuacyjnego wraz z profilem podłużnym lub dokumentacji technicznej jeśli warunki wydane zostały przed nowelizacją  ustawy branżowej  tj. przed 19.09.2020r. W przypadku złożenia niekompletnego lub nieprawidłowo wypełnionego wniosku, Spółka poinformuje pisemnie Klienta o konieczności jego uzupełnienia

III. Weryfikacja wniosku o zgłoszenie rozpoczęcia robót

PWiK weryfikuje przedłożony wniosek zgłoszenia rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej  a po jego pozytywnej ocenie ustala z Klientem termin włączenia przyłącza do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.

IV. Odbiór częściowy ( przed zasypaniem)

Po potwierdzeniu prawidłowości wykonanych robót PWiK wykonuje włączenie  przyłącza/y do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, montuje wodomierz główny i zezwala na zasypanie przyłącza, co zostaje potwierdzone zapisem w Dzienniku robót.

V. Odbiór końcowy wybudowanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej

 1. Wybudowane przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne Klient / Wykonawca zobowiązany jest zgłosić  pisemnie do odbioru końcowego, przeprowadzanego przez służby techniczne Przedsiębiorstwa (formularz do pobrania).
  Do wniosku o zgłoszenie do odbioru należy dołączyć:
  – dla budownictwa jednorodzinnego: wypełniony dziennik robót, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyłącza, wraz z oświadczeniem geodety o złożeniu operatu geodezyjnego do Wydziału Geodezji i Katastru  Urzędu Miejskiego  w Koninie, protokół komisyjnego odbioru zwolnionych odcinków pasa drogowego (w przypadku budowy przyłącza w pasie drogowym;
  – dla budownictwa uspołecznionego: wypełniony dziennik robót, atesty na zastosowane materiały, sprawozdanie z badań jakości wody, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyłącza, wraz z oświadczeniem geodety o złożeniu operatu geodezyjnego do   Wydziału Geodezji i Katastru  Urzędu Miejskiego  w Koninie, protokół komisyjnego odbioru zwolnionych odcinków pasa drogowego(w przypadku budowy przyłącza w pasie drogowym.
 2. Odbioru dokonuje  Pracownik Działu Inwestycji i Rozwoju i potwierdza to w protokole odbioru, podpisanym również przez Klienta / Wykonawcę.
 3. Protokół wraz z wypełnionym przez Klienta wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków jest podstawą do zawarcia  z Przedsiębiorstwem umowy o dostarczanie  wody i/lub odprowadzanie ścieków.